γ΅γ‰γƒΌγ˜ πŸ‹ is a user on mstdn.kemono-friends.info. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ΅γ‰γƒΌγ˜ πŸ‹ @KY_fno

パヒγƒͺγ―γΎγγ„γ„γ‘γ©ι›»ζΊγ―ε‡ΊεŠ›θ€ƒγˆγ¦θ²·γ‚γͺいとそもそも動かγͺいし気を぀けんとね

Β· 0 Β· 0